1. Általános kikötések

1.1. A gépek és berendezések bérbe adására kötött konkrét Bérleti szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételekkel érvényes.

1.2. A szerződés tárgyai olyan berendezések, amelyek a bérbeadó tulajdonát képezik.
1.3. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a Bérlő adatait megvizsgálja, a cégről adatot gyűjtsön, a bemutatott dokumentumokról másolatot készítsen. A Bérbeadó ezeket az adatokat csak tevékenységével kapcsolatban, saját üzletmeneti, statisztikai és marketing céljaira használhatja fel, bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. Bármilyen adatváltozásról a Bérlő 5 napon belül írásban értesíti a Bérbeadót. Az e-mail cím megadásával a Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó marketing és tájékoztató anyagot küldjön részére.
1.4. Szolgáltatásaink közvetített szolgáltatást is tartalmazhatnak.

2. A gépek, berendezések bérletének létrejötte

2.1. A bérlet a konkrét bérleti szerződés megkötésével, a jelen Általános Szerződési Feltételek ismertetésével, valamint a gépek (berendezések) átadás-átvételével jön létre.

2.2. A bérleti szerződést határozott vagy határozatlan időre lehet kötni. Határozatlan időtartamúvá alakul át a határozott időre kötött bérlet, ha a bérleti idő lejárta után a bérlő a gépet (berendezést) nem szolgáltatja vissza.
2.3. A gép (berendezés) átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni amely egyben teljesítésigazolásnak is minősül. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy a bérlő ismeri a bérbe vett gép és tartozékai rendeltetését és műszaki jellemzőit, a gép műszaki állapotát, az hibamentesen működik és megtisztított állapotban van. Bérbeadó ismertette a Bérlővel a bérelt gép (berendezés) használatával kapcsolatos előírásokat, tájékoztatta a gép használatával kapcsolatos műszaki és munkavédelmi előírásokról, a szükséges dokumentációkat átadta.

3. Bérbeadó jogai és kötelezettségei

3.1. A Bérleti Szerződés időtartama alatt a Bérbeadó jogosult a gépet bármikor megtekinteni, ellenőrizni a használat rendeltetésszerűségét és a karbantartás szakszerűségét, jogosult meggyőződni a gépet használó személyzet szakképesítéséről, valamint arról, hogy a Bérlő személyzete ismeri és betartja a gép használatára vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásokat.

3.2. A bérbeadó „Szerviz Szolgáltatás” igénybevétele esetén a meghatározott fix összegű havonkénti díjazás ellenében elvégzi a gépek garanciális és kötelező átvizsgálását és szervízelését.
3.3. A Bérbeadó „Teljes Szerviz Szolgáltatás” igénybevétele esetén a 3.2. pontban leírtakon felül elvégzi a gép rendszeres – de nem napi (pl. a gép tisztítása, takarítása…) – karbantartását, biztosítja az üzemanyag kivételével az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges anyagokat és alkatrészeket (kenőanyag, tömítés, kefék…).
3.4. A Bérbeadó a „Szerviz Szolgáltatás” és a „Teljes Szerviz Szolgáltatás” igénybevétele nélkül a mindenkor érvényes napi díjszabásának megfelelően térítés ellenében végzi el a garancián túli szervízelést és karbantartást.
3.5. A gép meghibásodása esetén csak a Bérbeadó jogosult a javítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
3.6. A Bérbeadó köteles a hibákat 72 órán belül elhárítani és a javítást elvégezni. Amennyiben a Bérbeadó nem tudja 72 órán belül a berendezés rendeltetésszerű működését biztosítani, abban az esetben a bérleti díj következő üzembeállításig számított időarányos része a következő számlából levonásra kerül. A Bérbeadó nem felel a gép állása miatt keletkezett károkért.
3.7. Amennyiben a Bérlő késedelembe esik a bérleti számlák kiegyenlítésével, a Bérbeadó – előzetes felszólítás után – jogosult a gépet (berendezést) Bérbevevő munkahelyéről vagy telephelyéről elszállítani, ami nem minősül birtokháborításnak.
3.8. A Bérbeadó jogosult a bérleti díjakat évente egyszer felülvizsgálni.
3.9. A Bérbeadó kötelezettséget vállal a gép (berendezés) Bérleti Szerződésben vállalt határidőig történő átadására.
3.10. Bérbeadó köteles a telepítéshez szükséges műszaki rajzokat, információkat Bérlő részére időben biztosítani.

4. Bérlő jogai és kötelezettségei

4.1. A Bérlő köteles részletesen megismerkedni a géppel, köteles azt a használati utasításban leírtaknak megfelelően rendeltetésszerűen, a Bérleti Szerződésben meghatározott helyen használni. Köteles a gépet munkaidőn túl is zárt vagy őrzött helyen tárolni. A gépet harmadik személynek használatra át nem adhatja. Eltérő megállapodás hiányában az ország területéről ki nem viheti. A Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges a bérlet tárgya felhasználási módjának vagy helyének minden változásához. A Bérlő kötelezi magát, hogy a Bérleti Szerződésben rögzített bármely adat megváltozása esetén haladéktalanul tájékoztatja a Bérbeadót.

4.2. Amennyiben azt a jogszabályok megkövetelik, a Bérlő köteles gondoskodni a gép (berendezés) telepítéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséről és az egyéb előkészítő munkák (betonozás, áram-, víz-, gázellátás kialakítás…) elvégzéséről. Ennek hiánya miatt a telepítés meghiúsulása nem mentesíti Bérlőt a bérleti díj megfizetése alól.
4.3. A Bérlő kötelezi magát az üzemeltetői feladatok ellátására, továbbá arra, hogy a gépet csak megfelelő szaktudással, gyakorlattal rendelkező személyzet használja. Vállalja, hogy a munkavédelmi előírásokra a kezelő személyzetet kioktatja, az előírások betartását folyamatosan ellenőrzi.
4.4. A Bérlő kötelezi magát a karbantartási utasításban szereplő, az üzemeltetéshez szükséges rendszeres karbantartás szakszerű elvégzésére az ezzel járó dokumentációs feladatok ellátására. A nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból, az elmulasztott vagy szakszerűtlenül elvégzett karbantartásból származó javítási és tisztítási költségeket a Bérlő köteles a Bérbeadó számára megtéríteni.
4.5. A rendszeres karbantartás és üzemeltetés költségei – eltérő megállapodás hiányában – a Bérlőt terhelik.
4.6. A Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Bérlő a gépet nem jelölheti meg és azon reklámanyagot nem helyezhet el.
4.7. A Bérlő minden esetben köteles biztosítani a géphez történő hozzáférést a Bérbeadó számára.

5. Bérleti díj, fizetési feltételek

5.1. A Bérlő a bérelt gép (berendezés) használatáért a Bérbeadónak a konkrét Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti. A határozott időre kötött Bérleti Szerződés esetén, ha a bérleti időt a Bérlő túllépi és a szerződés emiatt határozatlan idejűvé válik, a Bérbeadó jogosult a Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj felszámítására a gép visszaszolgáltatásáig.
5.2. Eltérő megállapodás hiányában a bérleti díj késedelmes fizetése esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Késedelmes fizetés esetén Bérbeadó 5.000,-Ft+ÁFA behajtással összefüggő ügyviteli költség felszámítására jogosult minden kiküldött felszólító levél után.
5.3. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díjfizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett gépet harmadik személytől függő okok miatt nem tudja használni.
5.4. A Bérlő a konkrét bérleti szerződésben meghatározott kauciót fizeti a Bérbeadónak. Az kauciót a Bérbeadó a Bérlő külön megkérdezése nélkül felhasználhatja, amennyiben a Bérlő bérleti díj és járulékai fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a gép károsodik, elvész vagy megsemmisül.
5.5. A Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége és egyben a bérleti időszak számítása a gép (berendezés) átadás-átvételétől indul.
5.6. A bérleti díj fizetése utólag, 15 napnál rövidebb bérleti időszak esetén annak végén, ennél hosszabb bérleti időszak esetén 15 naponként, minden hónap elején és közepén történik készpénzben, számla alapján. Felek a Bérleti Szerződésben megállapodhatnak átutalásos fizetésről.

6. Felelősség

6.1. A Bérlő feltétlen felelősséget vállal a bérelt gépért annak átvételétől kezdődően a kijelölt telephelyen történő hibamentes, tiszta állapotban történő visszaadásig.
6.2. A gép helyrehozhatatlan károsodása, megsemmisülése, jogtalan eltulajdonítása esetén – mely tényről haladéktalanul értesíti a Bérbeadót – a Bérlő köteles megfizetni a gép Bérleti Szerződésben meghatározott és általa elfogadott értékét. Ebben az esetben a kaució a Bérbeadót illeti, a Bérlő pedig köteles a kaució és a gép szerződésben feltüntetett forgalmi értékének a különbözetét megfizetni.
6.3. A Bérlő nem felel a gép rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódásért.
6.4. A Bérbeadó a saját gépjárművével végzett szállítás idejére vagyonbiztosítással rendelkezik a gépre. A biztosítás a Bérlőnek történő átadás után érvényét veszti.
6.5. A gép használata során harmadik személynek okozott kárért a Bérlő tartozik felelősséggel. Ilyen esetekről köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót.
6.6. A Bérbeadó nem felelős sem a közvetett, sem a közvetlen kárét, amely a Bérlőnél vagy harmadik félnél merül fel a gép és a berendezés hibája vagy olyan más ok miatt, amely a Bérbeadó befolyásán kívül esik, vagy amely a Bérlő tevékenysége vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezett. A Bérbeadó nem vonható felelősségre közvetett károkért.
6.7. A Bérbeadó szerződésszegése esetén a Bérlő jogorvoslatának mértéke az esedékessé váló bérleti díjra korlátozódik.

7. A bérleti szerződés megszűnése

7.1. A határozott időre kötött Bérleti Szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg, kivéve, ha a szerződés nem alakul át határozatlan idejűvé.
7.2. A határozott idejű szerződés a Bérlő részéről a lejárati időn belül nem mondható fel.
7.3. A határozatlan idejű szerződés írásban közölt felmondással és/vagy az eszköz a Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatásával szűnik meg.
7.4. A Bérbeadó írásbeli felszólítást követően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és elszállíthatja a bérlet tárgyát képező gépet, ha a Bérlő megsérti a Bérleti Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, vagy ha a Bérlő felszámolás alá kerül vagy megszűnik. Ebben az esetben a Bérlő nem akadályozhatja meg a berendezés elszállítását, biztosítja a Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, ahol a berendezés van, és nem tekinti az oda bejutást birtokháborításnak.

8. Záró rendelkezések

8.1. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
8.2. Bérlő reklamációit ezeken a módokon intézheti: elsősorban forduljon az illetékes kirendeltséghez, majd eredménytelenség esetén a Bérbeadó ügyvezetéséhez.